Meta ahna qrib Alla, nibdew inhossuna xi ftit jew wisq skomdi f’dak li hu tad-dinja ghax ikollna perspettiva differenti mill-bqija tal-bnedmin. Il-Kelma ta’ Alla llum taghtina zewg ezempji.

L-ewwel wiehed hu l-Profeta Mikea li beda jara dak li haddiehor ma kienx qed jara, jigifieri li Gerusalemm miexja lejn il-qerda taghha. Dan il-profeta kien qed jarah fil-mument li fih Gerusalemm kienet ghaddejja minn zmien ta’ progress u tkabbir. Il-Profeta jaghraf li dan il-progress kien qed isehh minn fuq dahar l-ingustizzji u strutturi ekonomici ta’ dnub li kienu qeghdin ijassru lil diversi kategoriji ta’ nies. Huwa ma jhossux parti minn din l-istruttura socjali korrotta u abusiva. Il-Profezija ta’ Mikea tfakkarni fil-previzjoni tal-Papa Benedittu XVI fl-Enciklika Caritas in veritate, li s-sistema ekonomika se tisfronda ghax mibnija fuq strutturi abusivi. Previzjoni li sehhet fil-fatt ftit wara. Il-Profeta fil-qari ta’ llum jitlob lil Alla jipprotegi lill-Poplu tieghu ghax nidem, u jdawwru bhal foresta fil-Karmelu, il-Karmelu li huwa l-Gnien tal-Mulej.

L-Evangelju wkoll jurina lill-Iben iz-zghir li kif fil-qalb tieghu joqrob lejn Missieru jibda jhossu skomdu fejn hu, mahrub il boghod u jindem u jmur lura. L-Iben il-kbir min-naha l-ohra ma japprezzax li hu qrib missieru u allura b’qalbu huwa ‘l boghod. Nistaqsu ahna fejn qeghdin: qrib jew boghod minn Alla? Kemm ahna konxji li jista’ jkun li bl-istil ta’ hajja taghna nkunu qed nikkontribwixxu f’sistemi socjali mherrija bi mgieba korrotta. Niftakru li l-fidi taghma ghandha d-dimensjoni politika fis-sens wiesgha, jigifieri, il-bini ta’ ordni socjali gdid li lkoll imsejhin nikkontribwixxu ghalih.

Go Ahead, Leave A Comment

Name *: Mail *: won´t be published Website
Comment*:

NEXT EVENT :

Spirituality and Politics

CONTINUE READING OR

SERVICES

 • 6:30 am Rosary
 • 6:45 am Lauds
 • 7:00 am Holy Mass
 • 12:30 pm Office of Readings & Midday Prayer
 • 5:30 pm (Wednesdays) Holy Mass
 • 7:00 pm (Saturdays) Lectio Divina in common
 • 7:30 pm Meditation
 • 8:00 pm Vespers
 • Full schedule

 

OUR LOCATION

Carmelite Priory Villegaignon Street Mdina, Malta
 
 • Our News

  Stay Updated
 • Recent Events

  What are we up to?
 • Blog Topics

 • Subscribe: Events RSS

  • RSS Feed for Posts
 • Subscribe: Blog RSS

  • RSS Feed for Posts
 • COPYRIGHT © THE CARMELITE PRIORY. ALL RIGHTS RESERVED.
  Follow us on  Facebook